Das tech­ni­sche Prüf­ver­fah­ren sämt­li­cher Gerä­te erfolgt mit­tels moderns­ter Smart­pho­ne Test Soft­ware. Dabei wer­den fol­gen­de Funk­tio­nen und Kom­po­nen­ten im Detail geprüft:

 • WiFi
 • Blue­tooth
 • GPS
 • Lade­buch­se
 • Kopf­hör­erein­gang
 • Knöp­fe ‑Akku
 • Kame­ra
 • Blitz
 • Touch & Face ID
 • Mobi­les-Netz
 • Mikro­fon
 • Laut­spre­cher
 • LCD & Touchscreen
 • SIM-Kar­ten­hal­ter
 • 3G/4G & LTE
 • Nähe­rungs­sen­so­ren
 • Fin­ger­seno­ren